ปราจีนบุรี One Day

เส้นทางการเดินทาง

ไทยเที่ยวไทย One day ปราจีนบุรี

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศระหว่างทาง เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า (1) ขนมปัง+นม หรือ น้ำผลไม้ ระหว่างเดินทาง
10.00 น. เดินทางถึง อุทยานหลวงปู่สดพญานาค4ตระกูลหรือคำชะโนด3 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเชื่อของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่มีความเชื่อเรื่องพญานาค แห่แหนเข้ามาเยี่ยมชมพุทธอุทยานนี้เป็นจำนวนมาก
10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดรัตนเนตตาราม หรือ วัดล้านหอย ภายในวัดนำเปลือกหอยทะเลนำมาตบแต่ง ประดับประดาจนสวยงามเป็นเอกลักษณ์  ทำให้วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดอันซีนที่ทั้งสวยงาม และยังแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในพื้นที่
11.00 น. นำท่านสู่  The River Café  คาเฟ่สุดชิค ริมน้ำตกแต่งสไตล์ลอฟท์ทันสมัยในเมืองปราจีนบุรี  มีมุมถ่ายรูปหลายมุม สามารถมานั่งพักผ่อนปล่อยใจไปกับบรรยากาศริมน้ำสุดชิลได้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
13.00 น. เดินทางสู่ พิพิธภันฑ์แพทย์ไทยอภัยภูเบศร เป็นตึกสีเหลืองสไตล์ย้อยนยุค ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบบาโร้ค โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถาน และได้มีการเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ
14.00 น. นำท่านสู่  บ้านเล่าเรื่องสมุนไพร บ้านไม้เก่าแก่สีขาวริมน้ำ ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพรวมทั้งและเครื่องดื่มสมุนไพร ที่ตกแต่งร้านในรูปแบบย้อนยุค นอกจากจะให้บริการในเรื่องของอาหารแล้วยังให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ซึ่งปราจีนบุรีถือเป็นหนึ่งจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น เป็น 1 ใน 4 เมืองสมุนไพรของประเทศ
15.00 น.     เดินทางถึง วัดแก้วพิจิตร วัดเก่าแก่และสำคัญประจำจังหวัด ความโดดเด่น คือ อุโบสถที่มีการบูรณะใหม่จากเดิมสีขาวให้เป็นสีแดงอิฐและสีชมพู มีลวดลายแกะสลักที่งดงาม ตัวอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย จีน ยุโรป ขอม ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศแลดูแปลกกว่าวัดโดยทั่วไป
16.00น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
    ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ไฮไลท์ทัวร์

ราคาแนะนำเพียง 1,599 ฿