เบิ่งอีสาน แซ่บนัว ชมวิวฟูจิเมืองเลย

เส้นทางการเดินทาง

เบิ่งอีสาน แซ่บนัว ชมวิวฟูจิเมืองเลย

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  อ.หล่มสัก โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1)

ขนมปัง+น้ำผลไม้  และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน ถึง อ.หล่มสัก บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร อ.หล่มเก่า ลิ้มรสเส้นขนมจีนสมุนไพรหลากหลายสี

พร้อมน้ำยา 3 อย่าง,ไข่ต้ม,ลูกชิ้นปลาลวก,หมูย่างที่เติมได้จนอิ่ม

13.00 น. เดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา
14.00 น. นำท่านเที่ยวชม วัดเนรมิตวิปัสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านนมัสการ “พระพุทธชินราชจำลอง” ชม

สถาปัตยกรรมภายในวัดที่สร้างจากศิลาแลง ที่ดูสวยงามแปลกตา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระ

วิหารที่สวยงาม แล้วนำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับองค์พระธาตุ

พนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและ

กรุงศรีสัตนาคนหุต(ลาว) กรุณางดแต่งกาย สีแดง ขึ้นสักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก

15.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหน้ากากผีตาโขนต่างๆ ที่มีสีสันสวยงาม

เรื่องราวความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน หนึ่งเดียวในเมืองไทย

15.30 น. เดินทางสู่ อ.เชียงคาน เมืองน่ารักที่เงียบสงบริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงความสวยงาม
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงคานแกรนด์ หรือเทียบเท่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(3) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินเชียงคาน บนถนนชายโขง

ที่มีร้านค้ามากมาย เชิญท่านเลือกชมสินค้าและของที่ระลึกต่างๆตามอิสระ

ที่พัก โรงแรม เชียงคานแกรนด์ หรือเทียบเท่า
05.00 น. ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส แล้วเดินทางสู่ถนนชายโขง เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรยามเช้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว ณ ถนนชายโขง

(ค่าข้าวเหนียวชุดละประมาณ 50-60 บาท ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)

06.30 น. นำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นสู่ ภูทอก ภูเขาที่ไม่สูงมากนัก เป็นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้โดยรอบ

ในช่วงฤดูหนาว ท่านสามารถชมทะเลหมอกที่สวยงามได้จากบนยอดภูทอก

เช้า บริการอาหารเช้า(4) ที่ร้านอาหาร แบบเชียงคาน

(บริการท่านด้วย ข้าวเปียกเส้น+โจ๊กหมู+และน้ำดื่ม ท่านละ 1 ชุด)

09.00 น. กลับเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระ
10.00 น. อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้
10.30 น. เที่ยวชม วัดศรีคุนเมือง แหล่งรวมศิลปะล้านนาและล้านช้าง อุโบสถและพระประธานมีลักษณะคล้ายที่

วัดเชียงทอง ที่เมืองหลวงพระบาง มีองค์พระธาตุสีเหลืองตั้งเด่นอยู่กลางวัด

11.00 น. นำท่านชม แก่งคุดคู้ ชม แก่งหินกลางลำน้ำโขง จุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่งดงามแห่งหนึ่ง และให้

ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวมเชียงคาน,มะพร้าวแก้ว ที่เป็น

สินค้าที่ขึ้นชื่อของเชียงคาน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร ริมแก่งคุดคู้
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ พระใหญ่ภูคกงิ้ว หรือ “พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์” ตั้งอยู่ที่ภูคกงิ้ว

ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากลำน้ำเหืองจรดกับแม่น้ำโขง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร

หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสีทองทั้งองค์ สูง 19 เมตร สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ

15.00 น. นำท่านสู่ วัดภูช้างน้อย วัดที่ประดิษฐานพระใหญ่อีกองค์แห่งเมืองเชียงคาน นามว่า “พระพุทธศากยมุณี

ศรีเชียงคาน” พระพุทธรูปสีทองเด่นเป็นสง่าบนยอดภูช้างน้อย สามารถชมวิวของเมืองเชียงคานได้บนวัด

16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองเลย
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เลยวิลเลจ หรือเทียบเท่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(6) ที่ร้านอาหาร แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน ในบรรยากาศอันเงียบสงบ
ที่พัก โรงแรม เลยวิลเลจ หรือเทียบเท่า
เช้า ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ อ.หนองหิน
08.00 น. เดินทางถึง ที่ทำการภูป่าเปาะ ให้ท่านเข้าห้องน้ำ แล้วเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถอีแต๊ก ของชาวบ้านในชุมชน เดินทางขึ้นสู่ ภูป่าเปาะ เนินเขาที่ไม่สูงมากนักประมาณ 900 เมตร นำท่านสู่จุดชมวิว ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางที่สวยงาม จนถึงจุดชมวิว ให้ท่านชม ภูหอ ภูเขายอดราบที่สวยงาม มองดูคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิ จึงได้ชื่อว่า “เป็นฟูจิแห่งเมืองเลย” ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม จากนั้นชมวิวแบบ 360 องศา บนยอดภูป่าเปาะที่สวยงามจนหายเหนื่อยเลยทีเดียว
10.30 น. นำท่านสู่ สวนหินผางาม “คุนหมิงเมืองเลย” โดยการ นั่งรถอีแต๊กอีกครั้ง เพื่อเข้าชม สวนหินผางาม ภูเขาหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเป็นเขาหินปูนใหญ่บ้างเล็กบ้างขึ้นสลับกันไป ดูสวยงามแปลกตายิ่งนัก พร้อมพรรณไม้หายากที่ขึ้นแซมตามเขา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพเป็นที่ระลึกต่างๆ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันเพื่อความสะดวก ระหว่างทางแวะ

ซื้อของฝากที่ อ.มวกเหล็ก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ(9) ที่ร้านอาหาร จ.สระบุรี
20.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
21.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ไฮไลท์ทัวร์

ราคาแนะนำเพียง 6,700 ฿