เวียนเทียนกลางน้ำ สืบสานประเพณี 1 เดียวในโลก ที่กว๊านพะเยา

เส้นทางการเดินทาง

กรุงเทพ- พะเยา – น่าน- แพร่- นครสวรรค์ – กรุงเทพ

20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพะเยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง  

บริการอาหารว่าง(1) บนรถจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ

06.00 น. รุ่งอรุณที่ จังหวัดพะเยา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทำธุระส่วนตัว
06.30 น. นำท่านร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ ทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ถวายเป็นพุทธบูชา วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวพะเยายึดถือปฏิบัติกันมา *กรุณาเตรียมอาหารแห้งเพื่อไปร่วมใส่บาตร
เช้า บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหาร
09.00 น. นำท่านขึ้นสู่ วัดอนาลโย บน ดอยบุษราคัม นมัสการพระพุทธรูปปางต่างๆ และชมสถาปัตยกรรมที่แปลกตา สักการะวิหารพระเจ้าทันใจ และชม พุทธคยาเจดีย์จำลอง สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว และชมวิหาร พระแก้วบุษราคัมและพระพุทธรูปทองคำ และสามารถชมวิวทัศนียภาพตัวเมืองพะเยาและกว๊านพะเยาได้อย่างสวยงาม
11.00 น. นำท่านเข้าชม วัดศรีอุโมงค์คำ วัดเก่าแก่อีกแห่งที่มีความสำคัญของพะเยา นำท่านสักการะ พระเจ้าล้านตื้อ หรือชื่อเป็นทางการว่า “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่มีความสำคัญ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางสู่ วัดศรีโคมคำ ให้ท่านได้กราบสักการะ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนาแต่โบราณ รวมทั้งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพะเยา
14.00 น. นำท่านสู่ วัดพระธาตุจอมทอง วัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ นำท่านสักการะ พระธาตุจอมทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ถือได้ว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญของพะเยาอีกแห่งหนึ่ง ที่พ่อขุนงำเมือง ได้ทรงบูรณะ วัด

พระธาตุจอมทองแห่งนี้ในสมัยของพระองค์

14.30 น. นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 ที่ปกครองเมืองภูกามยาว ที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยของพระองค์ พระสหายร่วมน้ำสาบานของพ่อขุนรามคำแหง และพ่อขุนเม็งราย ให้ท่านได้กราบสักการะขอพร จากนั้นให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศน์ของกว๊านพะเยาตามอิสระ ถ่ายรูปกับรูปปั้นพญานาคที่

ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา

15.00 น. เข้าสู่ที่พัก โรงแรม พะเยาเกทเวย์ หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดขาวเพื่อเข้าร่วมงาน “เวียนเทียนกลางน้ำ” หนึ่งเดียวในโลก ของจังหวัดพะเยา
16.00 น. นำท่านสู่ ท่าเรือบริเวณริมกว๊านพะเยา นำท่านร่วมงานพิธีการของทางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนหน่วยราชการ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดพะเยา “เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก”  ที่ไม่มีที่ใดเหมือน โดยจะจัดขึ้นปีละ 3 ครั้งเท่านั้น
17.30 น. นำท่านลงเรือ โดยมีชาวบ้านพายเรือสู่ วัดติโลกอาราม วัดเก่าแก่ทีมีอายุกว่า 400 ปี ที่ตั้งอยู่กลางกว๊านพะเยา เพื่อร่วมพิธีการเวียนเทียนกลางน้ำ โดยเรือจะพายรอบวัด และมีการสวดมนต์ในพิธี กว๊านพะเยาในยามนี้จะงดงามด้วยแสงประทีปท่ามกลางสีสัน ของท้องฟ้าและผืนน้ำกว้างใหญ่ในวันพระจันทร์เต็มดวง เป็นอีกภาพหนึ่งที่น่าประทับใจไม่เหมือนใครในโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร แล้วกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรม พะเยาเกทเวย์ หรือเทียบเท่า

 

เช้า รุ่งอรุณยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลา จังหวัดพะเยา นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดน่าน
10.30 น. เดินทางถึง จังหวัดน่าน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิธภัณฑ์นี้ มี “งาช้างดำ” นำมาจากเชียงตุง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน จากนั้นนมัสการวัดดังต่างๆ ทั่วเมืองน่านซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป อันได้แก่ วัดภูมินทร์ จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวไทยลื้ออันวิจิตรพิสดาร   วัดช้างค้ำ  เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัด
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.ท่าวังผา
14.00 น. นำท่านสู่ วัดหนองบัว บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา เป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้าน จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดไทลื้อแห่งนี้สร้างราวพ.ศ. 2405 ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร นำท่านชม ชุมชนไทลื้อ ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับตัวเมือง จ.น่าน
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเทวราช น่าน ที่พักในตัวเมืองน่าน เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร  
19.30 น. หลังอาหาร หากวันเดินทางตรงกับวัน เสาร์-อาทิตย์ นำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินน่าน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าพื้นเมืองและอาหารการกินพื้นเมือง ในบรรยากาศยามค่ำคืน ได้ตามอิสระ  
ที่พัก โรงแรมเทวราช น่าน หรือเทียบเท่า  
เช้า บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุแช่แห้ง นำท่านกราบสักการะ องค์พระธาตุ ที่ชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ หรือปีกระต่าย มีอายุราว 600 ปี ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุด้านหน้า เป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน
09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.แพร่ หลังจากนั้นนมัสการ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่  อยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 8 กิโลเมตร  ในบริเวณวัด ประดิษฐานพระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระธาตุประจำปีเกิดสิบสองราศี คือ พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล (ปีเสือ)  องค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสองบุด้วยทองดอกบวบ สูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร ศิลปะแบบเชียงแสน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ให้ท่านพักผ่อนตามอิสระบนรถ ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันเพื่อความสะดวก และเลือกซื้อของฝากที่ นครสวรรค์
ค่ำ บริการอาหารเย็น(10) ที่ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์
22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ไฮไลท์ทัวร์

ราคาแนะนำเพียง 6,900 ฿