ไต้หวัน เมืองน่าหลงใหล เที่ยวไม่รู้จบ

07.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน LION AIR เที่ยวบินที่ SL7354
14.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ และนำท่านเดินทางสู่เมืองนิวไทเป นำท่านชม ถนนโบราณตั้นสุ่ย ซึ่งเป็นหนึ่งไฮไลท์ของเมืองนี้ มีของน่ากินหลายอย่าง รวมถึงอาหารพื้นเมือง
เย็น อิสระตามอัธยาศัย
ทีพัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Life Hotel of Tamsui หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่1)

นำท่านเดินทางเดินทางสู่อุทยานเหย่หลิ่ว (Yehliu) เหนือสุดของไต้หวัน เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน

นำท่านถ่ายรูปท่าเรือประมงเจิ้งปิน (Zhengbin port color village) มีบ้านหลากสีริมน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองจีหลง เป็นท่าเรือประมงเก่าแก่ เป็นจุดเช็คอิน IG ยอดนิยม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด (มื้อที่2)

นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen) ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขา เมืองจีหลง เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหาร ชื่นชมวิวทิวทัศน์ เลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย (*การเดินทาง เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนขึ้นรถสาธารณะ*)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน นำท่านซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด ของขึ้นชื่อ นำท่านช้อปปิ้ง เหราเหอไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีอาหารพื้นเมือง เครื่องดื่มและขนมมากมายให้เลือกซื้อเลือกชิม ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เมนูแนะนำ ที่ท่านสามารถลองชิมและเลือกซื้อได้ คือ ซาลาเปาอบโอ่ง มิชลินไกด์ ตามอัธยาศัย

เย็น อิสระตามอัธยาศัย
ทีพัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Life Hotel of Tamsui หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)

นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว (Nantou) เมืองตากอากาศชื่อดัง ให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง

นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun moon Lake) งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” เป็นทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ล่องเรือชมธรรมชาติอันสวยงาม น้ำใสสีฟ้าอมเขียว ส่องประกายกับแสงแดดได้สวยงามยิ่งนัก

นำท่านขึ้นฝั่งชมวัดเสวียนกวง(พระถังซัมจั๋ง) (Xuan guang temple) ภายในวัดมีประดิษฐานของพระเสวียนจั้ง หรือพระถังซัมจั๋งที่เรารู้จัก ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ถัง ที่ได้รับคำสั่งจากจักรพรรดิถัง ให้ไปประเทศอินเดียเพื่อแสวงหาพระไตรปิฎก วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยัน (Sun Lake) และทะเลสาบจันทรา (Moon Lake) ภายในวัดมีรูปทองคำของพระเสวียนจั้งพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่า “ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติ” นอกจากนี้ภายนอกวัดยังมีการสร้างท่าเรือริมน้ำที่หันหลังให้ภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือมาลงเทียบที่ท่าแห่งนี้ เพื่อขึ้นบันไดเข้าเยี่ยมชมวัดเสวียนจั้งได้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี (มื้อที่4)

นำท่านชมวัดเหวินหวู่ (Wenwu temple)ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาจึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้

นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง ชาไต้หวันแท้ๆ รสชาติดีกลมกล่อม

นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง(Taichung) เพื่อช้อปปิ้งไถจงไนท์มาร์เก็ต (Taichung night market) เป็นตลาดกลางคืนที่มีอาหารพื้นเมืองและขนมมากมายให้เลือกซื้อเลือกชิม ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวันตามอัธยาศัย

เย็น อิสระตามอัธยาศัย

ทีพัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Twin Stars Hotel หรือเทียบเท่า

ชมงานวันชาติของไต้หวัน (กิจกรรมพิเศษ : ชมพลุและการแสดงดอกไม้ไฟสุดอลังการ) ***มีรถ shutter bus รับส่งที่โรงแรม***

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่5)

นำท่านสู่หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village)

นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงไทเป เดินทางสู่หมู่บ้านทหารโบราณ (Si Si Nan Cun) หรือ Old Military Village เป็นหมู่บ้านโบราณแห่งแรกของประเทศไต้หวัน มนต์เสน่ห์ของชีวิตที่เรียบง่ายจากผู้คนในชุมชนเล็กๆรายล้อมด้วยความเจริญของเมืองใหญ่และร้านค้าเล็กๆ ภายในหมู่บ้าน มีบ้านที่มีหน้าต่างสีสันสดใส ตัดกับสีหม่นๆของผนังปูน มีฉากหลังเป็นตึกไทเป 101 เป็นอีกจุดเช็คอินยอกฮิตสำหรับนักท่องเที่ยว

นำท่านถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (Taipei 101) (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไท101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ที่มีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (มื้อที่6)

นำท่านสู่ร้านเครื่องประดับ ร้านสร้อยสุขภาพที่ทำจากเจอร์เมเนียม มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก โดยมีคุณสมบัติให้การช่วยป้องกันรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี รังสีจากมือถือ ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ปวดข้อ ไมเกรน รวมทั้งชมหยกตาแมว ปะการังแดง เครื่องประดับอันล้ำค่าของชาวไต้หวัน

นำท่านสู่วัดหลงซาน (Lond shan temple) มีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่นี่เต็มไปด้วยรูปแกะสลักมากมาย มีเสาคู่มังกรทองแดงอันโดดเด่นที่ประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ที่โถงกลาง นอกจากนี้ วัดหลงซานยังประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายองค์ ทำให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติต่างพากันมาเยี่ยมชมและสักการะอยู่เป็นประจำ

นำท่านสู่ตลาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นที่นิยมมากที่สุดในไต้หวัน คือ ตลาดซีเหมินติง(Ximending Night Market) หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า รองเท้ายี่ห้อดังต่างๆ ระดับโลก ร่วมทั้งมีร้านอาหารแสนอร่อย มีให้ชิมอย่างมากมาย

เย็น อิสระตามอัธยาศัย

ทีพัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ferrary Hotel Taipei หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)

นำท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (Chiang kai shek) โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ร้านเครื่องสำอางค์ มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก

นำท่านสู่ถนนโบราณสื่อเฟิ่น (Shifen old street) มีวิวทิวทัศน์ภูเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบ กับสะพานแขวนสูง ซึ่งเป็นจุดสนใจในการถ่ายภาพของเหล่านักท่องเที่ยว กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทำเป็นประจำคือ การเดินเล่นตลาดโบราณริมทางรถไฟ โดยสองฝั่งทางรถไฟเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านขายของที่ระลึกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมยอดนิยมคือ การปล่อยโคมลอยกระดาษ (รวมค่าบริการปล่อยโคม 1 โคม ต่อ 4 ท่านแล้ว )

ท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน (Taoyuan) เพื่อช้อปปิ้งที่กลอเรีย เอาท์เล็ท (Gloria outlet) มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า รองเท้ายี่ห้อดังต่างๆ
เย็น อิสระตามอัธยาศัย
22.50 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน LION AIR เที่ยวบินที่ SL7357 : TPE-DMK 22.50-01.40+1 (12ตุลาม2566)
01.40 น. ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ